Vedrørende dagens ekstraordinære generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S

31. januar 2011 kl. 12:31

Bestyrelsen havde valgt Laurits Toft til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsorden forelå med følgende punkter:

Dagsorden:

1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 14.312.900 fra nom. kr. 17.891.125 til nom. kr. 3.578.225. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 5,00 til kr. 1,00. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning af generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 188, stk. 1 nr. 3.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 4.1 ændret til fremover at lyde: ”Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.578.225”, ligesom den i vedtægternes § 4.3 og 12.1 angivne stykstørrelse pr. aktie ændres fra ”kr. 5,00” til ”kr. 1,00”.

2. Bemyndigelse til registrering af de vedtagne forslag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Laurits Toft, Advokatfirmaet Vingaardshus, bemyndigelse til at foretage registrering af det vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til gennemførelse og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget.

3. Eventuelt

Bemærkninger:

1. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 1.261.407 stemmer for mod 4.779 imod.

2. Forslaget blev godkendt med samme stemmetal.

3. Ingen særlige bemærkninger.

Laurits Toft
Dirigent