AaB A/S investor relations

Her kan du læse vedtægter for AaB A/S

Alle filer åbnes som PDF-filer. Du kan også højre-klikke på den enkelte fil og vælge "Gem som..." for at gemme filen på din computer.

 

 

Du finder AaB A/S' aktuelle aktiekurs på NASDAQ OMX Nordic's hjemmeside.

Klik her for at gå til siden med det samme.

 

 

Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde i maj 2013 ajourførte anbefalinger til god selskabsledelse, som AaB bestræber sig på at følge. 

Bestyrelsen vurderer løbende anbefalingerne og har på indeværende tidspunkt besluttet ikke at følge nedenstående anbefalinger:

Anbefaling Selskabet følger ikke anbefalingen af følgende grund
1.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder investorerne, og sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom. Der er ikke en vedtagen politik for selskabets forhold til dets interessenter. I videst muligt omfang søges deres interesser dækket via informationer på selskabets hjemmeside, ligesom selskabets ledelse stiller sig til rådighed for interessenterne – naturligvis med behørig respekt for de regler, der gælder for børsnoterede virksomheder.

1.1.3. Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. 

Grundet selskabets beskedne størrelse og ukomplekse forretning har ledelsen valgt alene at offentliggøre periodemeddelelser.

 

 

3.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen årligt beskriver, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, sammensætningen af bestyrelsen, samt de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

I årsrapporten oplyser selskabet om de enkelte bestyrelsesmedlemmers direktions- og bestyrelsesposter samt krævende organisationsopgaver. Der henvises desuden til det enkeltes bestyrelsesmedlems kompetencebeskrivelse ved dennes indstilling til den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen evaluerer årligt bestyrelsesarbejdet og drøfter sammensætningen af bestyrelsen med henblik på at sikre tilstedeværelsen af fornødne kompetencer og mangfoldighed.

 

3.1.2. Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. 

Ved ændring i selskabets bestyrelse vurderes nøje, hvilke kompetencer der bør tilstræbes tilført bestyrelsen, således denne altid har den optimale sammensætning og mangfoldighed, hvilket lægges til grund for udvælgelse og indstilling af kandidater. 


Nye kandidater til bestyrelsen forelægges for den samlede bestyrelse.


Generalforsamlingen motiveres til at vælge det medlem, der skønnes at tilføre selskabet størst værdi gennem sit bestyrelsesarbejde – uden særlig vægt på alder, køn etc.

 

 

3.1.4. Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen.

 

Selskabet har ikke fulgt anbefalingen om at fastsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, idet dette findes fornødent. Af årsrapporten fremgår oplysning om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

 

3.1.5. Det anbefales at generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

Selskabet har valgt ikke at følge denne idet de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valgt hver andet år.

 

3.4.1. Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør:
• ledelsesudvalgenes kommissorier,
• udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt
• navnene på medlemmerne i det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer og, hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer

 

I stedet for at nedsætte udvalg, etableres med mellemrum ad hoc-udvalg, der i samspil med direktionen bearbejder nærmere definerede emner. Ad hoc-udvalget forelægger resultatet af dets arbejde for bestyrelsen, eventuelt med en indstilling til beslutning. Bestyrelsen har gode erfaringer med ad hoc-udvalg, som gennem forberedende arbejde har betydet både hurtigere og grundigere sagsbehandling i bestyrelsen.

 

3.4.6. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der har bestyrelsesformanden som formand og som har mindst følgende forberedende opgaver:
• beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelse og direktion og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer,
• årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom,
• overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktion, og
• foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen herunder, forslag til konkrete ændringer.

 

Bestyrelsen har ikke besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg. Alle relevante forhold behandles og besluttes i bestyrelsen.

 

3.4.7. Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som har mindst følgende forberedende opgaver:
• indstille vederlagspolitikken (herunder ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning”) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse,
• fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i selskabet, og
• indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet.

 

Det er besluttet ikke at nedsætte et vederlagsudvalg. Relevante forhold håndteres og besluttes af bestyrelsen.

 

3.4.8. Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i selskabet.

 

Jfr. punkt. 3.4.7

 

4.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder

• en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen,

• en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og

• en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter.

 

Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.

 

Selskabet følger ikke anbefalingen om, at bestyrelsen skal vedtage en vederlagspolitik og dermed heller ikke de underliggende anbefalinger til vederlagspolitikkens indhold m.v. Bestyrelsen anser det ikke for nødvendigt med en egentlig vederlagspolitik, udover de mere almindelige forhold om, at vederlaget skal være konkurrencedygtigt og fremme selskabets langsigtede mål om værdiskabelse.

 

4.1.2. Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter,

• fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse,

• sikres en passende og afbalanceret

sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt,

• er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele,

• er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og

• indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige. 

 

Der henvises til 4.1.1.

 

4.2.1. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling.

 

Der henvises til 4.1.1.