Generalforsamling 2019

Rekvirering af adgangskort til generalforsamling 2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Brevstemme-blanket med fuldmagt til generalforsamling 2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Dagsorden for generalforsamling 2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Årsrapport 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vedtægter for AaB A/S (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 i Aalborg Boldspilklub A/S

Torsdag d. 4. april 2019 kl. 16.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. a) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.

b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det i gangværende regnskabsår. 

Klik her for at se bilag

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Finn Viggo Nielsen udtræder af bestyrelsen, i stedet indstilles Niels David Nielsen til valg. Bestyrelsen indstiller Jacob Møller Knudsen til genvalg.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten side 17-18.

7. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.

8. Eventuelt.

Fuldmagt
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue). 

Brevstemme
Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest onsdag d. 3. april 2019 kl. 12.00 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aab-as.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue).

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital kr. 66.666.800. Hvert aktiebeløb på kr. 200 giver én stemme.
Registreringsdatoen er torsdag d. 28. marts 2019. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest fredag d. 29. marts 2019 kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue).

Tilmelding kan ske på e-mail mhp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for personlig betjening.

Dagsorden m.m.
Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapporten, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg d. 12. marts 2019.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S