-
5. april kl. 18:00
2 : 1
19. marts
1 : 1
13. marts
4 : 0
6. marts
5 : 0
2. marts
3 : 0
26. februar

Generalforsamling 2017

Blanketter og dokumenter til generalforsamling 2017 i AaB A/S

Rekvirering af adgangskort til generalforsamling 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Brevstemme-blanket med fuldmagt til generalforsamling 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Dagsorden for generalforsamling 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Årsrapport 2016 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vedtægter for AaB A/S (PDF-fil åbner i nyt vindue) 

Indkaldelse

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 16.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4. a) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til et tidsrum af 18 måneder fra generalsforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.

b) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det i gangværende regnskabsår.

Klik her for at se bilag

c) Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen i henhold til Selskabslo-vens § 210 bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 12 måneder fra general-forsamlingens dato at yde aktionæren AaB af 1885 et lån på op til kr. 8,6 mio. på sædvanlige markedsvilkår.

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Nils Dorin udtræder af bestyrelsen, i stedet indstilles Torben Fristrup til valg. Bestyrelsen indstiller Finn Viggo Nielsen og Jacob Møller Knudsen til genvalg. For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten.

7. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.

8. Eventuelt.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue).

Brevstemme

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag d. 3. april 2017 kl. 12.00 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aab-as.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue).

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital kr. 66.666.870. Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 28. marts 2017. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalsforsamlingen.

Adgangskort

For at kunne deltage på generalsforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest fredag d. 31. marts 2017 kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilmelding kan ske på e-mail mhp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for personlig betjening.

Dagsorden m.m.

Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapporten, dagordenen og de fuldstænige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelsen til selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg d. 10. marts 2017.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S