Ekstraordinær generalforsamling 2019

Rekvirering af adgangskort til ekstraordinær generalforsamling 2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Brevstemme-blanket med fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling 2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Indkaldelse med dagsorden og fulde forslag for ekstraordinær generalforsamling 2019 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

 

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8 i Aalborg Boldspilklub A/S 

Tirsdag den 10. december 2019, kl. 16.00 Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

 

Dagsorden

1. En enig bestyrelse foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. kr. 63.333.460,00 fra nom. kr. 66.666.800,00 til nom. kr. 3.333.340,00.  

Kapitalnedsættelsen gennemføres ved en ligelig nedskrivning af alle aktier fra kr. 200,00 til kr. 10,00.

Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig reserve, jf. Selskabslovens §188, stk. 1 nr. 3.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes §4.1. ændret til fremover at lyde:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 3.333.340,00”

ligesom den i vedtægternes §4.3. og §12.1. angivne stykstørrelse ændres fra kr. 200,00 til kr. 10,00.

 

2. En enig bestyrelse stiller forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital.

Bemyndigelsen optages i vedtægternes §4 og er sålydende:

”4.4. Bestyrelsen er i tiden til den 10.12.2024 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med i alt nom. kr. 20.000.040,00, hvilke aktier skal være ligestillede med den bestående aktiekapital.

Udvidelse af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. Udvidelsen kan ske til favør kurs.

4.5. Bestyrelsen er i tiden til den 10.12.2024 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med nom. kr. 20.000.040,00, hvilke aktier skal være ligestillede med den bestående aktiekapital.

Udvidelse af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Udvidelsen skal ske til markedskurs.

4.6. De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelserne i §4.4. og §4.5., skal være omsætningspapirer og lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionærer skal være forpligtede til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne bærer ret til udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest for det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. ”

 

3. Bemyndigelse til registrering af de vedtagne forslag i Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen vil blive bedt om at give advokat Laurits Toft, Advokatfirmaet Vingaardshus, bemyndigelse til at foretage registrering af de vedtagne forslag samt at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange eller henstille foretaget.

 

Samtidig med dagsordenen fremlægges:

  1. Den senest godkendte årsrapport
  2. En beretning fra selskabets bestyrelse vedrørende begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten
  3. Erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning


Til vedtagelse af forslaget anført under dagsordenens punkt 1 og punkt 2 kræves flertal på såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Brevstemme

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag d. 9. december 2019 kl. 12.00 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital kr. 66.666.800. Hvert aktiebeløb på kr. 200 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag d. 3. december 2019. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalsforsamlingen.

Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest fredag d. 6. december 2019 kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Tilmelding kan ske på e-mail mhp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for bogholderi.

Dagsorden m.m.

Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg d. 18. november 2019.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S