1 : 0
24. juni
2 : 1
17. maj
0 : 2
12. maj
0 : 1
7. maj
1 : 1
30. april

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Blanketter og dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 2017 i AaB A/S

Rekvirering af adgangskort til ekstraordinær generalforsamling 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Brevstemme-blanket med fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til mhp@aab-as.dk med dine data

Indkaldelse med dagsorden og fulde forslag for ekstraordinær generalforsamling 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Årsrapport 2016 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vedtægter for AaB A/S (PDF-fil åbner i nyt vindue) 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 i Aalborg Boldspilklub A/S (i det følgende ”Selskabet”)

Mandag d. 26. juni 2017 kl. 16.00 Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden
1. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 800:1

2. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i imple-menteringen af det omvendte aktiesplit

3. Forslag fra bestyrelsen om formalitetsændringer af Selskabets vedtægter J.nr.: 249773

Fuldstændige forslag
1. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en opskrivning af den nominelle værdi (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 800:1

Bestyrelsen foreslår, at en aktiesammenlægning af alle Selskabets aktier bliver vedtaget.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 2017/07 er Selskabets aktionærsammensætning på nuværende tidspunkt kendetegnet ved, at cirka halvdelen af alle aktionærer har så få aktier, at der ved salg af disse ikke vil være penge tilbage efter kurtage og VP-omkost-ninger. Denne sammensætning er meget uhensigtsmæssig, da disse depoter medfører en årlig udgift for Selskabet på cirka 280.000 kr. årligt til Fondsbørsen, til sammenligning har alle disse depoter en samlet værdi på cirka 230.000 kr.

Gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil reducere antallet af Selskabets udstedte aktier, således at 800 aktier à nominelt kr. 0,25 sammenlægges til én aktie à nominelt kr. 200, altså i forholdet 800:1. Eventuelle aktieposter på mindre end 800 aktier samt overskydende aktier efter sammenlægning til et helt antal aktier i overensstemmelse med konsolideringsforholdet vil blive indløst kontant af Selskabet til en pris på kr. 0,31 pr. aktie à nominelt kr. 0,25, svarende til børskursen (slutkurs, gennemsnittet af alle hand-ler) på Selskabets aktier den 31. maj 2017, som er sidste handelsdag før offentliggørelse af denne indkaldelse. Den kontante betaling vil ske til hver enkelt aktionærs konto, som er knyttet til det pågældende aktiedepot.

Efter generalforsamlingens vedtagelse af aktiesammenlægningen vil der være en lovpligtig fire-ugers indløsningsperiode, hvor aktionærer kan handle med aktier, herunder sælge aktier à nominelt kr. 0,25 eller købe aktier à nominelt kr. 0,25 for at eje nok aktier til at kunne matche et helt antal nye aktier à nominelt kr. 200 før aktiesammenlægningen træder i kraft, for på denne måde at undgå indløsning af eventuelle resterende aktier.

Efter Selskabets indløsning af de overskydende aktier vil disse aktier à nominelt kr. 0,25 blive sammenlagt til aktier à nominelt kr. 200, og Selskabet vil opbevare disse aktier som en del af Selskabets beholdning af egne aktier, jf. dog dagsordenens punkt 2 om kapital-nedsættelse ved annullation af en del af Selskabets egne aktier.

Efter gennemførelse af aktiesammenlægningen vil de nye aktier à nominelt kr. 200 blive udstedt under en ny permanent ISIN-kode hos VP SECURITIES A/S og optaget til handel og officiel notering hos Nasdaq Copenhagen A/S. De forventede indløsnings- og udste-delsesdatoer hos VP SECURITIES A/S og optagelse til handel og officiel notering under den nye permanente ISIN-kode hos Nasdaq Copenhagen A/S vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelse af den lovpligtige fire-ugers indløsningsmeddelelse. Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret udskrift fra VP Investor Services A/S, hvoraf det nye antal aktier à nominelt kr. 200 vil fremgå.

Som en konsekvens af forslaget vil vedtægterne blive ændret efter den lovpligtige fire-ugers indløsningsperiodes udløb som følger:

Vedtægternes § 4.3 ændres til at være sålydende:
”4.3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 200 og multipla heraf samt i aktier på kr. 0,25 og multipla heraf."

Vedtægternes § 12.1 ændres til at være sålydende:
”12.1. På generalforsamlinger tilkommer der hvert aktiebeløb på kr. 200 én stemme.”

Såfremt dagsordenens punkt 2 vedtages, ændres vedtægternes § 4.3 dog som anført derunder.

2. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med no-minelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i implementeringen af det omvendte aktiesplit

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 70,00 ved annullering af egne aktier (280 aktier à kr. 0,25) som led i implementeringen af det om-vendte aktiesplit.

Forslaget fremsættes med henblik på at sikre at Selskabets aktiekapital efter ovennævnte aktiesammenlægning er delelig med kr. 200, og der således efter aktiesammenlægningen vil være et helt antal aktier à nominelt kr. 200.

De egne aktier er tilbagekøbt fra Selskabets aktionærer for et beløb på kr. 75,60, hvilket medfører, at der udover nedsættelsesbeløbet på kr. 70 er udloddet kr. 5,60 til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Vedtagelse af forslaget medfører følgende ændring i vedtægternes § 2.1 med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse og efter udløb af den lovpligtige fire-ugers kreditor-anmeldelsesperiode:

Vedtægternes § 4.1 ændres til at være sålydende:
”4.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 66.666.800,00.”

Vedtægternes § 4.3 ændres til at være sålydende:
”4.3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 200 og multipla heraf."

3. Forslag fra bestyrelsen om formalitetsændringer af Selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende formalitetsændringer af Selskabets vedtægter.

Som følge af at der ikke længere er krav om, at Selskabets hovednavn fremgår i parentes efter Selskabets binavne, ændres vedtægternes § 1.1 til at være sålydende:
”Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S; Aalborg BK A/S; AaB Håndbold A/S; AaB Ishockey A/S; AaB Konference A/S; AaB Fodbold A/S og AaB College A/S.”

Som følge af at NASDAQ OMX Copenhagen A/S har ændret navn, ændres vedtægternes § 10.1, nr. 4, til at være sålydende:
”Forslag fra bestyrelsen, om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tids-rum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S senest forud for er-hvervelsen noterede køberkurs.”

Særlige vedtagelseskrav
Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 1 kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer på aktierne som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 2 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer på aktierne som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital.

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 3 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer på aktierne som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital.

Fuldmagt
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på Selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Brevstemme
Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være Selskabet i hænde senest fredag d. 23. juni 2017 kl. 12.00 enten ved returnering til Aalborg Bold-spilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aab-as.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital kr. 66.666.870. Hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.
Registreringsdatoen er mandag d. 19. juni 2017. Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos Selskabet senest torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Tilmelding kan ske på e-mail mhp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for personlig betjening.

Dagsorden m.m.
Fra og med dags dato og til og med datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapporten for 2016, dagsordenen og de fuldstændige forslag, bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2, erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3, samt fuldmagts- og brev-stemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette hen-vendelsen til Selskabet.

Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg d. 1. juni 2017.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S