Værdigrundlag

På AaB Akademiet arbejder vi ud fra disse fire grundværdier:

  • Professionalisme er vores kendetegn
  • Troværdighed er vores must
  • Fællesskab er vores styrke
  • Passion er vores drivkraft

De fire værdier udgør tilsammen vores værdisæt og fremhæver i forening det vi tror på, og det vi tillægger en særlig betydning for vores talentarbejde samt den kultur, vi sammen skaber. Værdisættet sætter derfor retning for vores holdninger og handlinger samt for, hvordan vi udvikler spillere.

Vi er meget bevidste om karakteren af den fodboldkultur, der udvikler sig sammen med de unge. Det ligger os meget på sinde, at kulturen præges af de rette værdier, ordentlighed og ansvarlighed.

”Det sande vidnesbyrd om en kultur, er den måde mennesker opfører sig på, når ingen iagttager dem”.

Det er vores klare ambition, at vores fire grundværdier opleves som hjørnesten for vores fodboldkultur, og at deres underliggende dyder integreres i vores coaching af spillere, så de løbende bliver en del af spillernes bevidsthed. Dette i en sådan grad, at værdierne bliver handlingsanvisende for vores talenter, både på og udenfor banen.

Professionalisme
For AaB Akademiet betyder professionalisme, at der skal være et højt fagligt niveau og en høj kvalitet i de ting, vi fortager os. Værdiordet dækker over en række personlige karaktertræk såsom seriøs, ambitiøs, målrettet, organiseret og ansvarlig. Alle væsentlige karaktertræk, der præger vores tilgang til vores arbejdsopgaver, og som dermed også højner kvaliteten af arbejdet med vores talenter.

Som afdeling sætter vi en ære i, at den enkelte spiller og dennes familie mødes af et målrettet og velorganiseret set-up. Herunder af en stab af trænere, der er deres opgave voksen, og som har de helt rette forudsætninger og kompetencer til at lede den unge spiller på vej. I AaB Akademiet skal man vedvarende føle sig set og godt vejledt samt mærke, at miljøet er unikt og særdeles understøttende for ens udvikling.

I udviklingsøjemed dækker professionalisme over en række af de personlige dyder, man må tilegne sig som elitespiller, og som vi ønsker at overbringe den enkelte spiller over tid. I relation hertil kan vores fodbolduddannelse derfor også ses som en individuel dannelsesproces, hvor den enkelte spiller løbende udvikler sig som menneske samt tilegner sig en professionel indstilling til sin sport. I udviklingsforløbet stiller vi undervejs større og større krav til vores spillere i relation til indstilling og adfærd. Det er i denne sammenhæng vigtigt for os, at den enkelte spiller lærer at begå sig i et præstationsmiljø med høje indbyrdes forventninger. Hertil ligger det os på sinde, at alle spillere efterlever vores Talentkodeks.

l vores arbejde tror vi på, ”at kun de bedste kan udvikle de bedste”. I vores øjne skal man være ”særdeles kompetent for at forløse et talent”, hvormed vi sætter meget høje krav til fagligheden hos vores trænere. Høj trænerfaglighed skal i vores øjne vurderes bredt. At arbejde med unge mennesker og elitefodbold kræver både, at man er dygtig rent fodboldfagligt, men også at man har de personlige egenskaber og de nødvendige ledelseskompetencer til på eksemplarisk vis, at møde den unge samt sætte retning for den enkelte og for holdet. Vi lægger derfor stor vægt på, at man er relationskompetent og kan arbejde individorienteret. Desuden kræves det, at man er dygtig til mandskabsbehandling samt at man har kompetencer til at etablere et stærkt og velfungerende udviklingsfællesskab omkring det enkelte hold.

I AaB Akademiet er alle trænerne nøje udvalgte. De er deres ansvar bevidst og har evnerne til at arbejde med børn på eliteniveau. Desuden er vores organisering struktureret således, at vi løbende gør hinanden gode via intern sparring, bl.a. via praksisfællesskab. Endvidere samstemmer vi hyppigt vores holdninger og vores handlinger i relation til fodboldens udvikling, klubbens fodboldfilosofi og vores værdisæt. Yderligere er det af høj prioritet, at trænerne løbende videreudvikler deres fodboldfaglige uddannelse. Dette både via intern og ekstern kursusvirksomhed.

Som en del af vores professionelle tilgang, er vi som afdeling tæt tilknyttet AaB's sundhedssektor. Hermed suppleres og opkvalificeres vores faglighed løbende af kompetente fagpersoner, herunder fysioterapeuter, mentaltrænere, fysiske trænere og læger, hvormed vi bl.a. også ved skader og genoptræning, kan støtte den enkelte på allerbedste vis. 

Fællesskab
Et fællesskab indikerer, at man er sammen med nogen om noget og herved føler et sammenhold og en vis samhørighed. I AaB Akademiet tror vi på fællesskabets betydning og på den sammenhængskraft, der heraf kan skabes. En sammenhængskraft vi finder vital i forhold til at lykkes som både talentafdeling, hold og enkeltperson.

På alle hold i AaB Akademiet arbejdes der vedvarende på at skabe et VI og et godt og trygt fællesskab spillerne imellem, hvor ingen er mere end andre, og hvor man skaber resultater via en fælles indsats. Et fællesskab hvor alle inddrages og føler værdi, og hvor man sammen gør hinanden gode. Et fællesskab, der forpligter den enkelte, men som også giver mangfoldigt tilbage. Dette bl.a. ved at give næring til et stærkt kammeratskab og til følelsen af, at være en del af noget betydningsfuldt.

Som en konsekvens af fællesskabets betydning for en succesfuld udvikling, forpligter vi trænerne til målrettet at arbejde for en god holdkultur og et humørfyldt og trygt udviklings-miljø med en god psykologisk ilt. Et miljø hvori alle kan vokse, både personligt såvel som socialt.

I vores udviklingsarbejde er vi meget bevidste om, at den gode relation altid går forud for læringen, og at høj trivsel er en nøgleforudsætning for god læring. Vores trænere og ledere er derfor bekendte med, at de netop har hovedansvaret for etableringen af en god og tillidsfuld relation til den enkelte spiller. Desuden er det vores overbevisning, at alle gunstige udviklingsprocesser, kræver menneskelige hensyn og individuel tilpasning.

Troværdighed
For AaB Akademiet betyder troværdighed, at vi skal være tillidsvækkende samt åbne og ærlige i alle henseender. Vi bestræber os derfor på ”at sige hvad vi gør, og at gøre, hvad vi siger”. I relation hertil ligger det os meget på sinde at være kompetente til vores arbejde og dermed værdige at tro på. Dels fordi vi sætter retning for unge menneskers udvikling, og dels fordi vores fokus er langsigtet, idet vi ”udvikler i dag for at kunne top-præstere på sigt”.

I løbet af spillerens udviklingsproces er vi løbende i dialog om, hvorledes spilleren bedst kan udvikle sig. ”Kun den meget bevidste kan fokusere rigtigt, og derved nå det bedste”. Vi drøfter derfor løbende udviklingen med både spillere og forældre. Desuden er det en del af vores praksis, at vi løbende skærper spillerens fokus på egen udvikling samt på klubbens særlige værdier og dyder. Dette opnås via individuel coaching samt opstilling af individuelle læringsmål. Hertil fokuserer vi også på, at spillerne selv lærer, at tage ejerskab for egen udvikling.

Hvis vi skal lykkes i dialogen med spillerne, kræver det netop tillid og troværdighed. Vi forsøger derfor altid at møde den enkelte med anerkendelse, men også med åbenhed og ærlighed omkring vores bedømmelser og vurderinger. Desuden med konstruktiv og fremadrettet vejledning i relation til spillerens aktuelle udviklingspunkter. Alt sammen parametre vi finder vigtige for, at vi netop kan være værdige at tro på.

For os betyder værdighed også, at de ting vi gør, skal gøres ordentligt og ansvarligt med fokus på at udvikle det hele menneske. Vores rolle og tætte relation til de unge gør, at vi ofte er meget betydende voksne i de unges liv. Vi er bevidste om, at dette forpligter os til at tage medansvar i forhold til den enkeltes almene og sociale dannelse. Vi bestræber os derfor på at være gode rollemodeller og tydelige voksne. Voksne, der formår at guide den enkelte på vej, og som også leder i forhold til almindelig god opførsel og hensynsfuld adfærd.

I AaB Akademiet har vi stor fokus på at skabe sammenhæng og helhed i den unges hverdag. Det vægtes meget højt, at spillerne uddanner sig sideløbende med fodboldspillet. Vi har derfor skabt et udviklings-set-up, der går på to ben, og som netop muliggør, at den enkelte, på ordentlig vis, kan passe sin uddannelse sideløbende med fodboldspillet. Rent organisatorisk prioriterer vi derfor målrettet efter, at den enkelte har mulighed for at lykkes i begge arenaer.

Passion                                                        
I AaB Akademiet ser vi passion som en kombination af lidenskab, engagement, begejstring og ihærdighed, hvilket for os er nøgleord i forhold til at lykkes med sine visioner. Ordene er derfor også anvisende for vores tilgang til vores arbejde og for det sindelag, hvormed vi løser vores opgaver og møder vores spillere. Desuden dækker ordene over nogle af de karaktertræk, som vi gerne ser hos den enkelte spiller, og som vi finder vitale for en succesfuld udviklingsproces.

I AaB Akademiet tror vi på ”at viljen til at ville, giver evnen til at kunne”. Vores erfaringer viser os netop ”at hårdt arbejde ofte slår talent”, hvormed det at forløse sit talent kræver passion, vedholdenhed og en meget stor fightervilje. Det er derfor et must, at man er passioneret, ærgerrig og mentalt beredt til at kæmpe sig vej, og til at arbejde hårdt for at nå sine mål.

I vores daglige arbejde finder vi det naturligt at understøtte glæden ved spillet samt den enkelte spillers passion og motivation. Det er samtidig afgørende vigtigt for os, at spilleren er passioneret ved spillet, og selv besidder et indre drive og en evig kilde af lyst til hele tiden, at arbejde hårdt for at blive bedre.

'